Naturhamn

Valfri
    Sen eftermiddag går vi ut till en lämplig naturhamn i närheten av Kökar. När det endast står "naturhamn" som natthamn betyder det att man fritt kan välja lämplig natthamn. Eskaderledaren ger dock förslag till lämplig hamn beroende på omständigheterna.

    Nästa hamn

Bjarne Kevin skriver i sin kommande bok:

Vad består skärgård av?

En blick på sjökortet visar oss, att Åboland helt domineras av skärgård, uppbyggd av tusentals större och mindre land utspridda över Skärgårdshavets oändliga vattenyta. Den åboländska skärgården kan delas i tre regioner: kust-, mellan- och utskärgården. Kustskärgården bildas av områdena i norr och nordost: Tövsala- Rimito - Pargas - Kimito - Bromarv - Tenala. Mest stora öar med en tämligen hög procent odlingsbar jord och stora skogsarealer. Utskärgården kännetecknas av havets dominans och är till arealen största av dessa regioner. Väl spridda småarkipelager och enstaka större land ger liv åt havslandskapet. Däremellan ligger mellanskärgården med delvis rätt stora öar och med lokalt betydande odlingsbara marker. Till mellanskärgården räknas huvudöarna i Houtskär, Korpo, Nagu och norra delen av Hitis.

En enkel ordbok om övärlden. Utgående från bl.a. storlek, höjd och form har landen bland skärgårdsbefolkningen fått olika benämningar i olika trakter. Ett litet lexikon för Skärgårdshavet och dess näromgivning.

Land består av berg.

Land består av lösa avlagringar.

Dessa termer har vid namngivning kombinerats med olika beskrivande förled, som kan ange landets läge i förhållande till annat land, tillhörighet, någon händelse eller färg. Kummelskär, Hamnklobben och Rönnharun är några exempel. Kom ihåg, att namnet kan vara flera hundra år. Landhöjningen har ändrat landets kontur och egenart.

© Bjarne Kevin
Stockholm januari 2003
www.seglaifinland.nu/2003
Webmaster